+:+: เข้าสู่ระบบงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12:+:+

กรุณากรอก Username และ  Password


Username
Password

เข้าใช้งานจำนวน  ครั้ง (ตั้งแต่ 18 ส.ค. 53) กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ติดต่อรองประสิทธิ์ 0815998282

Copyright © 2006 All rights reserved.
Powered and Developed  By Sujane Panjantra, Banlohan School
Contact : panjantra@yahoo.com
The Office Of Phatthalung Educational Area http://www.phatthalung1.org